年中上市 14万起售 斯柯达全新紧凑型轿车

真诚金融网有限公司    2022-06-19

年中上市 14万起售 斯柯达全新紧凑型轿车

据海外汽车媒体报导,斯柯达Scala已在英国市场最先量产工作 ,年中将正式交付,起售价为16,595英镑(折合人平易近币约为14.77万元) 。新车基于MQB平台打造,定位为一款紧凑型轿车 ,外不雅采取最新家族式设计说话,动力搭载1.0T三缸策动机或1.5T策动机。

三个级别中的第一个配备16英寸合金轮毂 、LED前年夜灯,驾驶员座椅的高度调理 ,电动车窗,空调,带DAB和四个扬声器的Swing信息文娱(6.5英寸) ,两个USB端口 ,前端和车道辅助,限速器和告急呼唤。

进级到SE可以取得雾灯,仪表板和门卡上的装潢条 ,仪表板上的镀铬装潢,前排座椅的腰部调理,巡航节制 ,后部泊车传感器,Bolero信息文娱系统(8.0英寸),带八个扬声器 ,蓝牙毗连,雨伞,报警器 ,雨量感应刮水器,主动年夜灯和主动调光后视镜 。

Scala的出产始于2019年2月初,英国的客户将可以或许从5月最先向厂商订购。另外一方面 ,交付打算将期近将到来的夏日最先。

真诚金融网有限公司
【读音】:

jù hǎi wài qì chē méi tǐ bào dǎo ,sī kē dá Scalayǐ zài yīng guó shì chǎng zuì xiān liàng chǎn gōng zuò ,nián zhōng jiāng zhèng shì jiāo fù ,qǐ shòu jià wéi 16,595yīng bàng (shé hé rén píng yì jìn bì yuē wéi 14.77wàn yuán )。xīn chē jī yú MQBpíng tái dǎ zào ,dìng wèi wéi yī kuǎn jǐn còu xíng jiào chē ,wài bú yǎ cǎi qǔ zuì xīn jiā zú shì shè jì shuō huà ,dòng lì dā zǎi 1.0Tsān gāng cè dòng jī huò 1.5Tcè dòng jī 。

sān gè jí bié zhōng de dì yī gè pèi bèi 16yīng cùn hé jīn lún gū 、LEDqián nián yè dēng ,jià shǐ yuán zuò yǐ de gāo dù diào lǐ ,diàn dòng chē chuāng ,kōng diào ,dài DABhé sì gè yáng shēng qì de Swingxìn xī wén yú (6.5yīng cùn ),liǎng gè USBduān kǒu ,qián duān hé chē dào fǔ zhù ,xiàn sù qì hé gào jí hū huàn 。

jìn jí dào SEkě yǐ qǔ dé wù dēng ,yí biǎo bǎn hé mén kǎ shàng de zhuāng huáng tiáo ,yí biǎo bǎn shàng de dù gè zhuāng huáng ,qián pái zuò yǐ de yāo bù diào lǐ ,xún háng jiē zhì ,hòu bù bó chē chuán gǎn qì ,Boleroxìn xī wén yú xì tǒng (8.0yīng cùn ),dài bā gè yáng shēng qì ,lán yá pí lián ,yǔ sǎn ,bào jǐng qì ,yǔ liàng gǎn yīng guā shuǐ qì ,zhǔ dòng nián yè dēng hé zhǔ dòng diào guāng hòu shì jìng 。

Scalade chū chǎn shǐ yú 2019nián 2yuè chū ,yīng guó de kè hù jiāng kě yǐ huò xǔ cóng 5yuè zuì xiān xiàng chǎng shāng dìng gòu 。lìng wài yī fāng miàn ,jiāo fù dǎ suàn jiāng qī jìn jiāng dào lái de xià rì zuì xiān 。

发表评论